LPEC wyprodukuje energię ze słońca LPEC wyprodukuje energię ze słońca

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. najpóźniej do końca 2023 roku zamontuje na dachach swoich budynków technicznych panele fotowoltaiczne, produkujące prąd na potrzeby Spółki. Niewykorzystana energia zostanie odprowadzona do sieci operatora systemu dystrybucyjnego (OSD). Cała inwestycja będzie współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Umowa o dofinansowanie została podpisana 25 lipca br. z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości.

Projekt przewiduje wykonanie nowych instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 338,58 kWp i powierzchni 1.650 m kw. Energia słoneczna zasilająca całą instalację w ciągu roku umożliwi produkcję ok. 306,80 MWh energii elektrycznej. Panele zostaną zamontowane na 13 budynkach technicznych LPEC, w których znajdują się węzły cieplne dostarczające ciepło i ciepłą wodę do 304 budynków mieszkalnych w dzielnicach: Czechów Północny, Czuby Północne, Konstantynów, Rury, Wieniawa i Wrotków.

Wyprodukowana energia elektryczna zostanie wykorzystana do pracy urządzeń ciepłowniczych, nadwyżka natomiast zostanie odprowadzona przez układ pomiarowy do sieci OSD. Takie rozwiązanie pozwoli Spółce na oszczędności w kosztach energii elektrycznej, które stanowią istotny udział w opłatach za dostawę ciepła. Produkcja energii z paneli fotowoltaicznych na tak dużą skalę, pozwoli Spółce LPEC S.A. częściowo uniezależnić się od dostawców energii elektrycznej z tradycyjnych źródeł, zmniejszy też wrażliwość na wzrost kosztów energii elektrycznej, szczególnie odczuwalny w ostatnich dwóch latach.

– Własna produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych wpisuje się w nasze kompleksowe podejście do zarządzania zasobami energetycznymi, za które odpowiadamy.
W niemal każdym obszarze naszej działalności zużycie energii zmniejszamy do niezbędnego minimum. Pomagają nam w tym nowoczesne technologie i dobre praktyki, które stale wdrażamy w naszym przedsiębiorstwie. W rozwoju fotowoltaiki dostrzegamy obecnie olbrzymi potencjał, szczególnie biorąc pod uwagę ilość zużycia energii elektrycznej niezbędnej do pracy urządzeń ciepłowniczych. Właśnie dlatego w 2024 roku planujemy już realizację kolejnego projektu o zbliżonym zakresie. Dywersyfikacja źródeł energii poprawi nasze bezpieczeństwo energetyczne, a przede wszystkim obniży koszty zużycia prądu –
mówi Marek Goluch, Prezes Zarządu LPEC S.A.

Panele fotowoltaiczne będą umieszczone na dachach budynków na specjalnej bezinwazyjnej konstrukcji, umożliwiającej ustawienie całych łańcuchów w kierunkach najbardziej optymalnych, pod kątem od 10 do 15 st. Falownik zarządzania energią zostanie podłączony do wewnętrznej sieci LAN z dostępem do internetu, co pozwoli na generowanie raportów i podglądu na żywo, a także da możliwość zdalnego wprowadzania ustawień dotyczących jego pracy. Ponadto każdy moduł fotowoltaiczny będzie miał własny traker śledzący punkt mocy maksymalnej, pozwalający na zwiększenie uzysków energii nawet podczas gdy część modułów ulegnie częściowemu zaciemnieniu lub zabrudzeniu. Ochronę przed warunkami atmosferycznymi zapewniać będzie laminowana szklana płyta pokryta warstwą antyrefleksyjną. Planowane do zastosowania moduły fotowoltaiczne zbudowane będą
z materiałów w całości podlegających utylizacji.

Inwestycja współfinansowana jest ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 15 Odporne Lubelskie – zasoby REACT-EU dla Lubelskiego Działanie 15.1 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki. Wartość całego projektu wynosi 1.767.959, 53 zł w tym wydatki kwalifikowane: 1.429.387,95 zł. Kwota dotacji to 643.224,53 zł. Okres realizacji projektu
to 01.08.2022 – 31.12.2023.